Registrácia 2% z dane

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016 prebieha od 1.septembra 2015 do 15.decembra 2015.

Vykonáme Vám registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016.

Postup pre registráciu:

Aby sa Vaša organizácia mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016 musela vzniknúť v roku 2014 a skôr,  (teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2015 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2% z dane).

Štatutárny zástupca Organizácie  alebo ním splnomocnená osoba nám pri registrácii predloží:

1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO

2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie

3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia  nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia  nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

5. potvrdenie banky o vedení účtu danej organizácie (nie staršie ako 30 dní), na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný.

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2016.

Organizácia sa v roku 2016 môže uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Organizácie sa registrujú len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podiel zo zaplatenej dane.