Záložné právo

Na vznik záložného práva najmä k hnuteľným veciam, právam a a iným majetkovým hodnotám  sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Výnimkou je záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, záložné právo k niektorým veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám, ktoré vzniká registráciou v osobitnom registri (napr. v prípade ochranných známok, alebo záložného práva k plavidlám).

Notársky centrálny register záložných práv obsahuje:

  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,
  • dátum a čas registrácie záložného práva,
  • určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,
  • určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,
  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,
  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,
  • začiatok výkonu záložného práva,
  • výmaz záložného práva,
  • určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Vykonáme Vám registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach záložného práva v prípade záujmu pripravíme  zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice.