Obchodné spoločnosti

Notár založí pre klienta spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť,
komanditnú spoločnosť, európsku spoločnosť či družstvo.

Notár zabezpečí prevod podielu v spoločnosti, zmenu zakladateľských listín najmä zmenu názvu firmy, zmenu sídla, zmenu predmetu podnikania a pod. Notár Vám spíše rozhodnutie o zvýšení základného imania, o transformácii, o likvidácii spoločnosti.

Notár zastúpi klienta v konaní pred obchodným registrom, v konaní pred živnostenským úradom a ďalších konaniach.