Odmena notára

Keďže na notárov je  štátom delegovaný  výkon verejnej moci, nemôžu si vzájomne konkurovať rozdielnou výškou odmeny za taký istý notársky úkon, nakoľko jediná prípustná  konkurencia medzi notármi je v kvalitnom výkone ich činnosti. Notári na celom území Slovenskej republiky účtujú za notársky úkon rovnakú odmenu, stanovenú Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách notárov č. 31/1993 Z.z.