Dedičské konanie

Priebeh konania o dedičstve

a) predbežné šetrenie

Prvým úkonom, ktorý notár v konaní o dedičstve urobí, je predvolanie osoby, ktorá je oboznámená s rodinnými a majetkovými pomermi zosnulého (väčšinou osoby, ktorá vypravila pohreb), na tzv. Predbežné šetrenie. Nie je potrebné, aby sa k predbežnému šetreniu dostavili všetci dedičia, postačí prítomnosť jedného z nich. Notári často čelia práve otázkam, prečo bola alebo nebola predvolaná konkrétna osoba.

Účelom predbežného všetrenia je zistiť okruh dedičov a okruh majetku, ktorý má byť predmetom dedičského konania. Jedná sa teda fakticky o zistenie okruhov informácií, potrebných na dokončenie dedičského konania. V prvom rade sa zisťuje okruh osôb, ktoré sú v konkrétnom prípade povolané dediť a informácií o stave majetku, ktorý je nutné v dedičskom konaní vyriešiť.

Na predbežné šetrenie by si predvolaný mal vždy pripraviť:

1.Závet, listinu o vydedení príp. listinu o odvolaní závetu zosnulého.

presné adresy a dátumy narodenia:
a) potomkov – ak nežijú ich detí (tj. vnukov poručiteľa); manžela (manželky); ak nie sú tieto osoby, potom:
b) rodičov (ak žijú); pokiaľ nie sú vyššie uvedené osoby, tak
c) súrodencov – ak nežijú ich detí (tj. synovcov a neterí poručiteľa); spolužijúcich osôb

2. Vkladné knižky, doklady ku sporožirovým, bežným či devízovým účtom, aj inému finančnému majetku. Ak sa jedná o spoločný majetok, nie je rozhodujúce, na aké meno sú účty či iné investície vedené.

3. Doklady o členstve v stavebnom bytovom družstve či inom družstve

4. Ak poručiteľ vlastnil motorové vozidlo – veľký technický preukaz alebo aspoň presné informácie k vozidlu. Ak je to možné, tak aj informáciu o obvyklej cene automobilu.

5.Ak bol poručiteľ vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľného majetku – domu, chaty, garáže, bytu, pozemkov, je vhodné priniesť vlastnícke listiny k tomuto majetku. Výpisy z katastra si zabezpečí sám súdny komisár. Je nutné si uvedomiť rovnako ako u finančného majetku, že u manželov nezáleží na tom, na koho je nehnuteľnosť zapísaná. Pokiaľ ju za trvania manželstva jeden z nich nadobudol kúpou, teda nie z prostriedkov nadobudnutých darom či dedením, či osobitných predpisov, patrí do tzv. bezpodielového spoluvlastníctva.

6. Doklady (všetky faktúry a účtenky) o výške pohrebných výloh, ak ich chce dedič uplatniť voči spoludedičom či z daňových dôvodov

7. Doklady o pôžičkách či dlhoch, kreditných kartách a pod.

O zisťovaní majetku poručiteľa kolujú mýty, že si notár sám zistí existenciu všetkých účtov, akcií, a ďalšieho finančného majetku, vrátane stavebného sporenia, u všetkých existujúcich bánk, finančných spoločností, stavebných sporiteľní. Nie je tomu tak. Notár vychádza práve z vykonaného predbežného šetrenia, eventuálne neskorším dňom doplneného ďalšími informáciami od dedičov. Otázky na príslušný majetok činí len tam, kde je známe že existuje, alebo tam, kde je možnosť, že by majetok byť mohol, ale dedičia bližšie informácie nemajú.

b) zisťovanie okruhu dedičov a rozsahu majetku, teda úkony pred konaním vo veci uzavretia dedičskej dohody

Koľko času bude potrebné pre vykonanie šetrenia k nariadeniu konania vo veci uzavretia dedičskej dohody, nemožno vopred určiť. Najmä v prípade, že sú niektorí z dedičov súdu úplne neznámi, alebo nie je známe, kde sa známi dedičia zdržujú, eventuálne ak sú dedičia neplnoletí, alebo v prípade, že je potrebné urobiť otázky do cudziny, je možné, že dedičské konanie bude trvať dlhšiu dobu. Potom, ako je zisťovanie okruhu dedičov a okruhu majetku skončené notár predvolá osoby, ktoré pripadajú do úvahy ako dedičia. Tí sa dostavujú buď osobne, eventuálne sú zastúpení na základe plnej moci.