Osvedčovanie pravosti

Notár či ním poverení zamestnanci vykonávajú podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) overenie podpisu (legalizácia) a overenie kópie listín (vidimácia). Listiny používané na území Slovenskej republiky overujú na základe písomného poverenia notárom pracovníci notára a overenie vykonané týmito pracovníkmi sa považuje za úkon notára.Listiny, ktoré budú použité na území iného štátu, podpisuje výhradne len notár alebo notársky kandidát. Overenie Vášho podpisu aj listín pre použitie v zahraničí hláste prosím vopred, pretože v tomto prípade je nutné k overujúcej doložke na overenej listine pripojiť podpis notárky.

Listiny v cudzom jazyku je možné overiť iba s priloženým úradným prekladom listiny.Overujúci overí originál listiny, ktorá je opatrená originálnym podpisom alebo originálnou pečiatkou tak, že pripojí k overovanej listine overovaciu doložku, úradnú pečiatku a podpis. Overujúci si môže sám vyhotoviť fotokópiu overovanej listiny na kopírovacom zariadení.Overujúci ďalej nesmie vykonať úkon (overiť kópiu) cudzojazyčných listín vtedy, ak nepozná jazyk, v ktorom je listina, z ktorej je odpis vyhotovená a zároveň nie je predložený jej preklad do slovenského jazyka tlmočníkom.

Potrebné podklady:

a) pre overenie podpisu
– Originál listiny, na ktoré sa pred povereným pracovníkom notára podpíšete alebo uznáte svoj podpis za vlastný
– Úradný doklad totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz,  cestovný pas)

b) pre overenie listiny
– Originál listiny a prípadne jej jednoduchú kópiu