Všetky príspevky enotar

Právne poradenstvo

V rámci ďalšej činnosti Vám náš úrad poskytne právne poradenstvo v rozličnej škále Vašich právnych problémov na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Odmena notára

Keďže na notárov je  štátom delegovaný  výkon verejnej moci, nemôžu si vzájomne konkurovať rozdielnou výškou odmeny za taký istý notársky úkon, nakoľko jediná prípustná  konkurencia medzi notármi je v kvalitnom výkone ich činnosti. Notári na celom území Slovenskej republiky účtujú za notársky úkon rovnakú odmenu, stanovenú Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách notárov č. 31/1993 Z.z.

Záložné právo

Na vznik záložného práva najmä k hnuteľným veciam, právam a a iným majetkovým hodnotám  sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Výnimkou je záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, záložné právo k niektorým veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám, ktoré vzniká registráciou v osobitnom registri (napr. v prípade ochranných známok, alebo záložného práva k plavidlám).

Notársky centrálny register záložných práv obsahuje:

  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,
  • dátum a čas registrácie záložného práva,
  • určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,
  • určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,
  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,
  • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,
  • začiatok výkonu záložného práva,
  • výmaz záložného práva,
  • určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Vykonáme Vám registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach záložného práva v prípade záujmu pripravíme  zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice.

 

Dedičské konanie

Priebeh konania o dedičstve

a) predbežné šetrenie

Prvým úkonom, ktorý notár v konaní o dedičstve urobí, je predvolanie osoby, ktorá je oboznámená s rodinnými a majetkovými pomermi zosnulého (väčšinou osoby, ktorá vypravila pohreb), na tzv. Predbežné šetrenie. Nie je potrebné, aby sa k predbežnému šetreniu dostavili všetci dedičia, postačí prítomnosť jedného z nich. Notári často čelia práve otázkam, prečo bola alebo nebola predvolaná konkrétna osoba.

Účelom predbežného všetrenia je zistiť okruh dedičov a okruh majetku, ktorý má byť predmetom dedičského konania. Jedná sa teda fakticky o zistenie okruhov informácií, potrebných na dokončenie dedičského konania. V prvom rade sa zisťuje okruh osôb, ktoré sú v konkrétnom prípade povolané dediť a informácií o stave majetku, ktorý je nutné v dedičskom konaní vyriešiť.

Na predbežné šetrenie by si predvolaný mal vždy pripraviť:

1.Závet, listinu o vydedení príp. listinu o odvolaní závetu zosnulého.

presné adresy a dátumy narodenia:
a) potomkov – ak nežijú ich detí (tj. vnukov poručiteľa); manžela (manželky); ak nie sú tieto osoby, potom:
b) rodičov (ak žijú); pokiaľ nie sú vyššie uvedené osoby, tak
c) súrodencov – ak nežijú ich detí (tj. synovcov a neterí poručiteľa); spolužijúcich osôb

2. Vkladné knižky, doklady ku sporožirovým, bežným či devízovým účtom, aj inému finančnému majetku. Ak sa jedná o spoločný majetok, nie je rozhodujúce, na aké meno sú účty či iné investície vedené.

3. Doklady o členstve v stavebnom bytovom družstve či inom družstve

4. Ak poručiteľ vlastnil motorové vozidlo – veľký technický preukaz alebo aspoň presné informácie k vozidlu. Ak je to možné, tak aj informáciu o obvyklej cene automobilu.

5.Ak bol poručiteľ vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľného majetku – domu, chaty, garáže, bytu, pozemkov, je vhodné priniesť vlastnícke listiny k tomuto majetku. Výpisy z katastra si zabezpečí sám súdny komisár. Je nutné si uvedomiť rovnako ako u finančného majetku, že u manželov nezáleží na tom, na koho je nehnuteľnosť zapísaná. Pokiaľ ju za trvania manželstva jeden z nich nadobudol kúpou, teda nie z prostriedkov nadobudnutých darom či dedením, či osobitných predpisov, patrí do tzv. bezpodielového spoluvlastníctva.

6. Doklady (všetky faktúry a účtenky) o výške pohrebných výloh, ak ich chce dedič uplatniť voči spoludedičom či z daňových dôvodov

7. Doklady o pôžičkách či dlhoch, kreditných kartách a pod.

O zisťovaní majetku poručiteľa kolujú mýty, že si notár sám zistí existenciu všetkých účtov, akcií, a ďalšieho finančného majetku, vrátane stavebného sporenia, u všetkých existujúcich bánk, finančných spoločností, stavebných sporiteľní. Nie je tomu tak. Notár vychádza práve z vykonaného predbežného šetrenia, eventuálne neskorším dňom doplneného ďalšími informáciami od dedičov. Otázky na príslušný majetok činí len tam, kde je známe že existuje, alebo tam, kde je možnosť, že by majetok byť mohol, ale dedičia bližšie informácie nemajú.

b) zisťovanie okruhu dedičov a rozsahu majetku, teda úkony pred konaním vo veci uzavretia dedičskej dohody

Koľko času bude potrebné pre vykonanie šetrenia k nariadeniu konania vo veci uzavretia dedičskej dohody, nemožno vopred určiť. Najmä v prípade, že sú niektorí z dedičov súdu úplne neznámi, alebo nie je známe, kde sa známi dedičia zdržujú, eventuálne ak sú dedičia neplnoletí, alebo v prípade, že je potrebné urobiť otázky do cudziny, je možné, že dedičské konanie bude trvať dlhšiu dobu. Potom, ako je zisťovanie okruhu dedičov a okruhu majetku skončené notár predvolá osoby, ktoré pripadajú do úvahy ako dedičia. Tí sa dostavujú buď osobne, eventuálne sú zastúpení na základe plnej moci.

Obchodné spoločnosti

Notár založí pre klienta spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť,
komanditnú spoločnosť, európsku spoločnosť či družstvo.

Notár zabezpečí prevod podielu v spoločnosti, zmenu zakladateľských listín najmä zmenu názvu firmy, zmenu sídla, zmenu predmetu podnikania a pod. Notár Vám spíše rozhodnutie o zvýšení základného imania, o transformácii, o likvidácii spoločnosti.

Notár zastúpi klienta v konaní pred obchodným registrom, v konaní pred živnostenským úradom a ďalších konaniach.

 

Notárska úschova

Notár prijíma do notárskej úschovy listiny (napr. závety) a peniaze. Peniaze možno prijať do úschovy v zákonom stanovených prípadoch a ďalej tiež za účelom ich vydania ďalším osobám. Notársku úschovou peňazí a listín prijatých za účelom ich vydania ďalším osobám možno zabezpečiť aj dlh, napríklad zaplatenie kúpnej ceny za prevádzanú nehnuteľnosť.